‘Sandra Smith Talentmanagement’

Eigenaar

Sandra Smith

KvK nummer

72088893

Locatie

Joris Ivenslaan 25

1325 LV Almere

Rekeningnummer

NL30KNAP 0259 564575 ten name van

S. Smith Coaching en Talentmanagement, te Almere

 

 

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

Als coachee ontvang je tijdens de intake een intakeformulier. Het is de bedoeling dat je dit formulier volledig ingevuld terug stuurt.

Artikel 3 Betaling

3.1       Ik zorg ervoor dat je binnen 5 werkdagen per email een factuur van mij ontvangt.

3.2       De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald, op rekeningnummer:
NL30KNAP 0259 564575 o.v.v. de naam van de coachee en het factuurnummer. De betaaldatum is uiterlijk 2 werkdagen voor het starten van de TMA analyse. De analyse wordt klaargezet na betaling van de factuur.

3.3       Als de factuur niet op tijd wordt betaald, kan -na een betalingsherinnering- de begeleiding worden stopgezet en zal een incassoprocedure worden gestart. Kosten die verband houden met een incassoprocedure komen voor rekening van de coachee.

3.4       Als coachee ben je verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, tenzij anders is afgesproken. De betalingsverplichting van de coachee aan ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’ staat los van mogelijke vergoedingen door derden.

Artikel 4 Begeleiding

‘Sandra Smith Coaching en  Talentmanagement’ heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om de coachee zo goed mogelijk te begeleiden. De coach heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van de begeleiding.

 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1       ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’ is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de coachee en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5.2       ‘Sandra Smith Coaching en Coaching en Talentmanagement’ is niet aansprakelijk voor de lichamelijke- dan wel geestelijke gesteldheid van de coachee. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de coachingsessies.

Artikel 6 Afmelding en annulering

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij een te late afmelding kan de sessie in rekening gebracht worden. Afmelden kan zowel telefonisch als via mail.

Artikel 6 Klachtenregeling en ethische code

‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’ werkt volgens de Internationale Ethische Code (IEC) van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO) en is tevens lid van deze beroepsorganisatie. Zowel de Ethische Gedragscode als het Klachtenreglement vindt u op de site van de NOBCO (www.nobco.nl). Op aanvraag stuur ik u een exemplaar toe.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

De coach van ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’ verplicht zich geen informatie van de coachee te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door de coachee is gegeven.

 

Privacy Verklaring ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’

Ik ga zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring staat hoe ik dat doe. 

1.  Op wie is deze verklaring van toepassing?

De verklaring geldt voor alle personen van wie ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’ persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn cliënten en potentiële cliënten van ‘Sandra Smith Coaching en Talentmanagement’ en bezoekers van mijn website, ontvangers van e-mails en nieuwsbrieven en alle andere personen van wie ik persoonsgegevens verwerk.

2.  Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk persoonsgegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de begeleiding. Ook verwerk ik  contactgegevens en andere persoonsgegevens die je hebt ingevuld op het contactformulier of die op een andere manier aan mij zijn verstrekt zoals via sociale media en visitekaartjes.

3.  Waarvoor gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Ik gebruik jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin je mij opdracht hebt verstrekt tot het leveren van een coachingstraject / begeleiding.
 • Zodat ik met jou contact kan onderhouden.

Jouw contactgegevens worden bijgehouden in mijn klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

 • Het maken van gebruikersstatistieken.

Middels het gebruik van Google Analytics ontvang ik informatie over het gebruik van mijn website. Dit stelt mij in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruik ik om de website te verbeteren.

4.  Wat is de rechtsgrond van de verwerking? 

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden zoals genoemd in de AVG.

 • Toestemming

Als ik toestemming heb gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

 • Overeenkomst of voorbereiding van een overeenkomst. Indien je mij een opdracht verleent voor een coachingstraject/begeleiding verwerk ik persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting

Indien er wettelijke bepalingen zijn die voorschrijven dat ik gegevens verwerk zal ik dit nakomen.

 • Gerechtvaardigd belang

Ik verwerk persoonsgegevens als ik een gerechtvaardigd belang heb en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruik ik bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je uit te nodigen voor events. Dit tenzij je aangeeft hier geen belangstelling voor te hebben.

5.  Wie verwerkt jouw gegevens?

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens kan ik dienstverleners inschakelen die in mijn opdracht jouw persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met deze verwerkers een (verwerkers-)overeenkomst.

 1. Deel ik persoonsgegevens met derden?

In principe deel ik geen persoonsgegevens, tenzij dit op grond van de gesloten overeenkomst of een wettelijke verplichting nodig is. Het delen zal alleen plaatsvinden met jouw toestemming.

 1. Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik vernietig al jouw persoonsgegevens binnen 24 maanden na afloop van de overeenkomst. Gegevens die om fiscale- of andere wettelijke redenen langer bewaard moeten worden, bewaar ik in overeenstemming met de wettelijke termijn.

 1. Hoe beveiligen ik jouw persoonsgegevens?

Mijn websiteleverancier is Strato. De beveiligingseisen van Strato voldoen aan de Europese wetgeving. Strato maakt gebruik van cookies. Je kunt deze via jouw eigen browser desgewenst uitschakelen. 

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in Dropbox. Ter beveiliging maak ik gebruik van two-factor authenticatie.

 1. Wat als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens?

Je kunt jouw persoonsgegevens altijd (op afspraak) inzien. Daarnaast kunnen deze altijd op jouw verzoek gerectificeerd of verwijderd worden.

 1. Klachten?

Als je een klacht hebt over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, dan kun je contact met me opnemen via het contactformulier. Wij zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing. Mocht dat niet lukken, dan kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens .

versie: januari 2020